ثبت نام

فراموشی رمز عبور

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

در بین کلمات زیر کدام چارپا میباشد؟ لامپ - سشوار - اسب - موبایل ( اسب )

نام کاربری خود را وارد نمایید

ایمیل خود را وارد نمایید

تیتر مناسب برای سوال خود بنویسید تا راحتر پاسخ برای آن بنویسند

قسمت مناسب برای سوال خود انتخاب نمایید تا راحتر جستجو و پیدا شوند

کلمه کلیدی مناسب و کوتاه برای سوال خود بنویسید مانند: سگ، پت شاپخدمات پت شاپ، گربه پرشین.

توضیحات خود را کافی و مناسب بیان نمایید، مستقیم بدون حاشیه به اختصار با جزئیات

در بین کلمات زیر کدام چارپا میباشد؟ لامپ - سشوار - اسب - موبایل ( اسب )

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Share & grow the world's knowledge!

We want to connect the people who have knowledge to the people who need it, to bring together people with different perspectives so they can understand each other better, and to empower everyone to share their knowledge.