متورم شدن دست

سلام خسته نباشید بچه گربه من تقریبا دو ماهشه داشت توی حیاط بازی میکرد که دیدم چند بار سوزناک میو میو کرد بعدش یکی از دستاشو یکم خم کرده بود و راه میرفت دقت که کردم دیدم دستش ورم کرده یه چندباری هم لیسش زد.میخواستم ببینم خطرناکه یا خودش خوب میشه؟