عروس هلندیم نمیتونه نفس بکشه

عروس هلندیم از دشب فقط تنفس شکمی میکنه و نمیتونه نفس بکشه امروز تعطیله  اینم یه کم قبل بالا اورد و  وضعش وخیمه هی یه صدایی مثل عطسه میده  من نمیتونم ببرمش دکتر تعطیله توروخدا کاری هس که من بتونم بکنم تا فردا زنده بمونه