پرنده خانگی میخواهم بخرم، طوطی برزیلی یا مرغ عشق؟

خیلی تحقیق کردم کسی تجربه داره بگه لطفا چه پرنده ای بر دختر خانم ها مناسب هست ؟ نگهداری بهداشت و زیبایی؟ لطفا گسی که پرنده داشته راهنمایی کنه و بگه ممنون از همه