گربه خیابانی مریز

  1. هردوتا پلکش نیمه بازن
  2. میشه نفس کشیدنش رو شنید.
  3. ترشعات چشم داره
  4.  جایی که اشک میاد قرمز
  5. گربه سه ماه و نیم سن داره