مرغ مینام اینقد به پاهاش نوک زده که زخمی شده. چیکار بکنم؟؟

قبلا آرومتر به پاهاش نوک می زد ولی امروز چند جا از پاهاش رو زخمی کرده. همه کارهاش عادیه ولی یهو شروع به نوک زدن به پاهاش می کنه.