شکستگی منقار طوطی

  • نوک طوطی من خراش بدی پیدا کرده و کمی هم حالت خونی داره،صبح دیدم اینطور شده و نمیدونم علتش چیه … غذا میخوره ولی ترس از عفونت کردن زخمش دارم ، باید چیکار کنم؟!