جوجه رسمی

سلام چهار روزه که سه تا جوجه گرفتم . یکیشون روز سوم همش وایمیستاد و میخوابید . از روز چهارم همش میخوابه و سرش رو به جلو میبره و دهنش رو باز میکنه . فقط آدر ذرت خورده و چند باری توی مدفوعش خون دیدم . چیکار کنم ?