سگ من چند شب میشه یه پاش لنگ میزنه

سلام احساس میکنم درد هم دارد یه موقعی زوزه هم میکشد.