حیوانات وحشی مناسب نگهداری میباشند ؟

یا سلام چطوره راجب این مساله نتیسکمنشب