سکته همستر

سلام همسترم از دیشب یهو افتاد و دیگه نه چیزی میخوره نه می‌تونه راه بره شده مثل آدم سکته ای ها سرش مدام یطرف کشیده میشه