انسداد مقعد جوجه مرغ سبرایت

بهترین راه برای رفع انسداد مقعد جوجه مرغ چیه؟

حدالامکان با داروهای گیاهی باشه

متشکر