تنگی نفس مرغ

سلام یه مرغ تزیینی دارم به سختی نفس میکشه از کنارش که رد میشی صدا خرخرش میاد کمک کنید