تنک بودن بال طوطی برزیلی

سلام طوطی برزیلی من مدتی پرهایش ریخت بعد اسپری ضدانگل زیر بال و پشت گردنش دوبار زدم خیلی بهتر شد و پرهایش پرتر شد،اما بالهایش هنوز کامل پر نشده و نمیتونه پرواز کنه و البته کنار گوشش هم کامل پر نشده،چکار باید بکنم؟