افتادگی و ورم بال کبوتر در اثر زخم

کبوتری پیدا کردم که رو یک بال زخم کوچکی داره و نمیتونه بالشو کامل جمع کنه و وقتی با دست لمس میکنم قسمت بالای بال رو کمی هم ورم داره نسبت به بال سالم. نمیتونه پرواز کنه

ولی میتونه با هر دو بال قشنگ پر بزنه. و بالهاشو تا نصفه میاره بالا و میبره پایین.

لطفا راهنماییم کنید اگر در رفتگی باشه میتونه پر بزنه یا نه؟